از همان سال های اولیه راه اندازی مؤسسه ، تعدادی از بانوان خیر و بنام یزد با هدف کمک به تأمین بخشی از هزینه های مرکز ، مصمم به راه اندازی تشکلی به نام گروه بانوان نیکوکار شدند.
این گروه فعالیت خود را در سال 1375 با برگزاری بازارچه خیریه به نفع آسایشگاه شروع نمود و هم اکنون با گسترش حیطه فعالیت های خود علاوه بر جلب و جذب کمک های خیرین ، اقدام به برگزاری بازارچه خیریه سالیانه ، سفره افطاری و مولودی به نفع مؤسسه مینماید.molodi1.jpg


0001.JPG