همزمان با شروع فعالیت رسمی و بهره برداری ازاولین فاز موسسه ، آسایشگاه کودکان معلول ذهنی با ظرفیت پذیرش 150 نفر کودک معلول ذهنی زیر 14سال در تاریخ 29/04/1376 افتتاح و رسماً شروع به کار نمود و هم اکنون تعداد 102 نفر ازکودکان معلول ذهنی به طور شبانه روزی از خدمات آن بهره می جویند.

1.jpg
2.jpg
 
3.jpg